20.10
2021
Zespół Integrator

Rejestr BDO w pigułce

Niezbędne informacje na temat rejestru BDO w jednym miejscu - jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek.

Czym właściwie jest BDO i kto musi się zarejestrować?

BDO czyli Baza Danych Odpadowych to system umożliwiający Przedsiębiorcom spełnianie obowiązków jakie zostały na nich nałożone zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy o odpadach. Konieczność wpisu do BDO obejmuje na przykład podmioty, które są bezpośrednimi wytwórcami odpadów, wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, a także importują pojazdy, preparaty smarowe i oleje, opony, akumulatory i baterie, jak również sprzęt elektroniczny i elektryczny. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązek ewidencyjny czyli zobligowanie do prowadzenia ewidencji odpadów, które wprowadzają na rynek zarówno poprzez bezpośrednie ich wytwarzanie jak i import na teren kraju. Ewidencję stanowi zbiór szczegółowych informacji na temat odpadów z wyszczególnieniem ich rodzajów i mas. Na ich podstawie przedsiębiorcy spełniają obowiązek sprawozdawczy, sporządzając roczne sprawozdanie o odpadach.

Obowiązek rejestracyjny to elektroniczna rejestracja w BDO, której przedsiębiorcy powinni dokonać składając wniosek on-line. Urząd Marszałkowski ma 30 dni na nadanie numeru BDO.

Wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy wnieść opłatę rejestrową dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Kwota opłaty jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, którego dotyczy wniosek, dla mikro przedsiębiorców wynosi 100 zł, natomiast dla firm niebędących mikro przedsiębiorcami 300 zł. Dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców, którzy: Dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców, którzy:

  • wprowadzają sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
  • wprowadzają baterie lub akumliatory
  • wprowadzają pojazdy
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzają na terytorium kraju oleje i preparaty smarowe

Opłata rejestrowa jest jednorazowa, jednak w celu utrzymania nadanego numeru BDO, konieczne jest uiszczanie opłaty rocznej za prowadzenie rejestru, do końca lutego każdego roku, za dany rok. Wysokość opłaty rocznej jest identyczna jak w przypadku opłaty rejestrowej.