18.10
2021
Zespół Integrator

Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów

Czy importerzy są objęci obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania pojazdów? Jakie są koszty? Zapoznaj się z odpowiedziami ekspertów!

Zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Przedsiębiorca zajmujący się importem pojazdów, który wprowadza na terytorium Polski nie więcej, niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, ma obowiązek zapewnienia swojej firmie sieci zbierania pojazdów, na którą składają się minimum trzy stacje demontażu lub minimum jedna stacja demontażu i dwa punkty zbierania pojazdów, które są położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Przepisy te zostały wprowadzone, w celu określenia zasad postepowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę środowiska. Nasza firma oferuje Państwu umowę, zapewniającą wypełnienie tego obowiązku w całości.

Opłata i sprawozdawczość za brak sieci zbierania pojazdów

Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1610 ze zm.) nie zrealizowali obowiązku o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów w danym roku kalendarzowym, będą zmuszeni do uiszczenia obowiązkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Ponadto mają obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) dla Marszałka Województwa odpowiedniego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania wprowadzającego, w terminie do 15 marca za rok poprzedni. Decydując się na zawarcie umowy z naszą firmą, oprócz gwarancji zapewnienia dla Państwa sieci zbierania pojazdów oferujemy złożenie sprawozdania w module BDO, dzięki udostępnionemu przez Państwa kluczowi API.

Kogo dotyczy usługa?

Usługa dotyczy wprowadzających pojazdy. Zgodnie ze zmienionym art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Wprowadzający pojazd jest jednocześnie wprowadzającym na rynek krajowy produkty typu: oleje, opony, preparaty smarowe oraz wprowadzającym baterie i akumulatory.